BOZP a PO - Bezpečnost práce a požární ochrana

Nabízíme následující služby:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, prevence v požární ochraně a technické bezpečnosti vyhrazených (určených) technických zařízeních

 • Provádíme školení a zkoušky odborné způsobilosti v elektrotechnice dle NV. č. 194/2022 Sb., (nahrazuje vyhlášku č. 50/1978 Sb., zrušenou k 30.6.2022)
 • Školení zaměstnanců v oblasti BOZP (vstupní, periodické; včetně dokumentace)
 • Školení zaměstnanců v oblasti PO (včetně tematického plánu a časového rozvrhu)

Poradenství a konzultace, preventivní kontrola stavu BOZP a PO

 • Identifikace rizik, Kategorizace rizik (prací)
 • Vypracování dokumentace BOZP (směrnice k zajištění bezpečnosti práce a navazující dokumentace, traumatologický plán, směrnice pro přidělování osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům, atd.)
 • Začlenění provozované činnosti do kategorie podle požárního nebezpečí
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (Požární poplachová směrnice, požární evakuační plán, dokumentace zdolávání požáru, atd.)
 • Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek (včetně tématického plánu a časového rozvrhu)
 • Požární řád (dle počtu činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím)
 • Poradenství a konzultace, preventivní požární prohlídka

Bezpečnost technických zařízení, revize opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení

 • Odborné prohlídky, revize a revizní zkoušky elektrických zařízení do a nad 1000 V, a to v prostorách bez a s nebezpečím výbuchu (NV č. 190/2022 Sb.)
 • Údržba, opravy a preventivní prohlídky elektrických zařízení a el. instalací

Odborné posouzení - Audit

 • Nabízíme zhodnocení plnění úkolů BOZP a PO v porovnání s požadavky právních a ostatních předpisů. Výstupem auditu je nejen zpráva o úrovni stávajícího zajištění, nedostatcích a navržených opatřeních, ale i návrh optimálního systému plnění úkolů BOZP a PO.
 • Tímto je částečně splněn i požadavek smyslu § 108 odst. 5) Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění) provedení prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Audit je zaměřen zejména na:

 • dokumentaci
 • školení a vzdělávání
 • zajištění prevence rizik
 • zajištění požární bezpečnosti
 • osobní ochranné prostředky
 • systém údržby technických zařízení a pracovních prostředků
 • způsob zajištění preventivní péče zaměstnanců
 • řešení pracovních úrazů
 • posouzení stavu pracovišť
 • koordinaci činností s jinými subjekty
 • školení BOZP - Externí spolupráce

Samostatná školení a kurzy BOZP a PO

Více informací o školení a kurzech najdete zde.

Fotodokumentace - požární ochrana